Dop och kyrkotillhörighet
Ett pastoralt program för Övertorneå församling

Inbjudan till dop

Önskvärt skulle det vara om vi kunde inbjuda alla personer till dop, både stora och små. I vår församling är det faktiskt möjligt att närma sig enskilda människor personligen med frågan om dopet. Jag har också skrivit en skriftlig inbjudan, som ska skickas.

I Övertorneå församling är det möjligt att ta kontakt personligen med alla föräldrar, som har fått barn. Oftast tar föräldrarna kontakt med församlingen och begär tid för dopet. Det är den vanligaste vägen i Hietaniemi församling.

Vi kan skicka vår information Övertorneå församling gratulerar er till det nyfödda barnet till föräldrarna. Om information inte leder till dop utan bara till meddelande om att barnet skall vara kyrkotillhörig på väg till dopet, sker förnyad inbjudan enligt följande:

  • i samband med att barnet inbjuds/anmäler om deltagande i kyrkans verksamhet
  • i samband med inbjudan till konfirmandarbetet
  • inför 18-årsdagen…
  • när dop önskas, kan man erbjuda dop också till andra familjemedlemmar, som inte är döpta

Förberedelse för dop av barn

Dopträff

Dopträffen eller dopsamtalet kommer att ske som nu, med präst, nyblivna föräldrar och ev. faddrar i hemmet eller på pastorsexpedition. Vi skall komma överens om psalmer, vad dopet betyder teologiskt eller överhuvudtaget, vad dopet egentligen är. Vad betyder det? Varför döper vi vårt barn osv? Och vi pratar förstås om praktiska saker kring dopet.

Dop av icke församlingsbo

Det händer ofta att föräldrar till barn återvänder till församlingen för att låta döpa sitt barn. Prästen skall ta hand om dessa dop som tidigare. Rent ekonomiskt är dopet gratis i Övertorneå församling eftersom församlingen inte tar ut någon avgift av dopfamiljen.

Faddrar

Faddrarnas uppgift är ibland ganska otydlig och behöver därför lyftas fram och förtydligas. Om faddrarna kommer från församlingen bör även dessa inbjudas till dopträffen. Det skulle i alla fall vara önskvärt. Då sker en genomgång av faddrarnas funktion både vid dopgudstjänsten och som framtida stöd åt dopbarnet. De har ju fått uppgiften att tillsammans med föräldrarna vara förebilder och förbedjare. Fadder är en "stödförälder" som själv ska vara döpt och som med en kristen livssyn vill visa sin omsorg om dopbarnets uppväxt och framtida livssituation. Det fadderbrev, som överlämnas vid dopgudstjänsten ger information om uppdraget att vara fadder: historiskt, andligt och praktiskt.

Dopgudstjänsten

Dopet sker antingen i samband med söndagens huvudgudstjänst eller som en fristående dopgudstjänst efter huvudgudstjänsten eller på någon annan tidpunkt. Jag anser, att dopet skulle äga rum helst i kyrkan i samband med gudstjänsten, men det är inte alltid möjligt. Naturligtvis kan dopet också äga rum i hemmet, men de flesta väljer kyrkan i alla fall.

Vår önskan är att den gudstjänstfirande församlingen ska uppleva varje dop som sitt ansvar och att dophandlingen får vara en påminnelse om och en förnyelse av det egna dopet. Det är viktigt, att dopet inte bara upplevs som en prästs angelägenhet utan att delaktigheten är stor. Jag brukar alltid att påminna människor om detta faktum, att det inte är prästen som gör här och nu någonting utan det är Gud som påverkar i dopet. Det är fråga om Guds stora gåva. Jag tar ofta upp Martins Luthers fråga om dopets sakrament och Guds löften, när Jesus säger i Markus evangeliets sista kapitel: "Den som tror och blir döpt räddas, men som inte tror skall bli dömd." Därefter fortsätter Luther Hur kan vatten åstadkomma så kraftig verkan? Och svarar Vatten åstadkommer det förvisso inte, utan Guds ord, som är förbundet med vattnet, samt tron, som förtröstar på det med vattnet förenade ordet, ty utan Guds ord är det bara vatten och inget dop, men med Guds ord är det ett dop.

Dopordningen ger stora möjligheter till delat ansvar i genomförandet av dopgudstjänsten. Föräldrarna kan läsa texter, medverka i musiken osv.

Vuxenundervisning

Om det behövs, måste församlingen erbjuda individuell dopundervisning. Samtidigt finns det möjlighet att diskutera om livet, kristen tro, etik osv utifrån just den människans synpunkter och livserfarenhet.

Dopuppföljning

Församlingen skall informera föräldrarna om kyrkans barnverksamhet och eventuellt besöka dopfamiljer efteråt. När tiden är inne får barnet en inbjudan till kyrkans barntimmar eller någon annan verksamhet. När barnen fyller sex år får dom en barnbibel som gåva av församlingen. Församlingen ordnar också familjegudstjänster, dit alla barnfamiljer är speciellt välkomna.

Med vänlig hälsning


Pekka Koskinen
Kyrkoherde
Övertorneå församling

 

Tillbaka

Dopet är en gåva av Gud, som Jesus Kristus själv har instiftat, när han säger i Matteus 28:18-20. "Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till mina lärjungar: döp dem i Faders och Sonens och helige Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut."

Församlingens uppgift är att erbjuda dopet till alla. Vår strävan är att alla dop skall ske i anslutning till huvudgudstjänsten. Det är önskvärt att dopförrättaren i god tid tar kontakt med hemmet för att klarlägga dopets innebörd och för att komma överens om de praktiska detaljerna i samband med dopakten. Och speciellt viktigt är det då, när det är fråga om familjens första barn. Men det viktigaste är alltid att klarlägga dopet innehållsmässigt.

Genom dopet tas man upp i svenska kyrkan och därmed i den världsvida kristna gemenskapen. Alla nyfödda barn vars föräldrar tillhör Svenska kyrkan inbjuds till dop av sin församling. Även barn till föräldrar som inte tillhör Svenska kyrkan kan döpas. Dopet kan också ske senare i livet, till exempel i samband med konfirmation eller som vuxen. Föräldrar kan meddela att deras barn ska tillhöra Svenska kyrkan utan att det döps. Även som vuxen kan man meddela att man vill tillhöra Svenska kyrkan utan dop.

Dopgudstjänst i Övertorneå församling

Välkommen att fira dopgudstjänst i Övertorneå församling. En av de största och viktigaste händelserna i familjen. För att allt förhoppningsvis ska bli till det bästa lämnar vi här lite information om vad dopgudstjänsten innebär och vad som gäller både form, innehåll och en del praktiskt.

Ordning för dopgudstjänst:

Ordningen för dopgudstjänst finns i psalmboken (nästan längst bak). Där kan man läsa vad som ingår och vad det handlar om. Med asterisk (*) anges moment under vilka församlingen står upp. En enkel uppställning kan se ut så här:

Psalm
Inledningsord och tackbön
Evangeliet om Jesus och barnen
Befrielsebön
Bibelläsning
Doptal
Psalm
Dopbön
*Trosbekännelse
*Dophandlingen
Välkomnande (och överlämnande av dopljus)
Förbön
Herrens bön
Välsignelsen
Psalm
Sändningsord

Program:

Om ni väljer att göra ett eget program utgör ovanstående punkter grunden för programmet och kan utökas med önskade texter ur psalmbokens ordning för dopgudstjänst. En enkel variant är att bara ange sidnumret i psalmboken för gudstjänstordningen. Det bör kanske påpekas att ett särskilt program inte är nödvändigt. Psalmbokens ordning finns alltid tillgänglig och räcker.

Musiken i dopgudstjänsten:

Enligt gudstjänstordningen ingår normalt ingen musik i dopgudstjänsten. Om sång eller musik eventuellt ändå önskas placeras denna in i dopgudstjänsten efter samråd med tjänstgörande musiker och präst och förutsätts då ansluta väl till gudstjänstens innehåll och form (texter och böner).

Vi tillämpar inte CD-musik i gudstjänsten (musik spelad via CD-spelare).

Övrigt:

Kontakt:

Övertorneå församlings kansli: 0927–798 80

Det är vår förhoppning att denna stora högtidsdag ska bli ett rikt och bestående minne. Vi vill på allt sätt bidra till en fin och minnesvärd gudstjänst och önskar all lycka och välsignelse.

Än en gång välkommen hälsar
Tjänstgörande personal i Övertorneå församling.

Doppastoral