Församlingens begravningsverksamhet regleras av en BEGRAVNINGSLAG. 
Den har nummer 1990:1144.

I januari 2000 infördes en del nyheter i begravningslagen beroende på det ändrade förhållandet mellan Svenska kyrkan och staten. Begravningsavgift är en av nyheterna. Det är ett nytt ord och ett nytt begrepp som angår alla folkbokförda i Sverige. Vi betalar begravningsavgift från och med 1 januari 2000.

Begravningsavgiften beräknas på din kommunalt beskattningsbara inkomst och fastställs av din församling.

Vad får vi för begravningsavgiften? 
Så här står det i Begravningslagen 9 kap. 6 §.

Tjänster som ingår i begravningsavgiften:

För den som vid dödsfallet var folkbokförd inom en huvudmans förvaltningsområde skall huvudmannen utan kostnad för dödsboet tillhandahålla

 • gravplats eller motsvarande på allmän begravningsplats under en tid av 25 år,
 • gravsättning inklusive gravöppning, återfyllning och iordningställande av en öppnad grav,
 • transporter från det att huvudmannen övertagit ansvaret för stoftet till dess att gravsättning har skett, med undantag av transport för gravsättning utanför huvudmannens område, om inte transporten beror på ett avtal om tillhandahållande av särskilda gravplatser,
 • kremering,
 • lokal för förvaring och visning av stoftet, samt
 • lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler .

När måste gravsättning ske?

Stoftet efter en avliden skall kremeras eller gravsättas snarast möjligt och senast en månad efter dödsfallet. (Begravningslagen 5 kap. 10 §)

Begravningsgudstjänst

Den som tillhör Svenska kyrkan betalar utöver sin begravningsavgift också en kyrkoavgift. I denna ingår rätt till begravningsgudstjänst enligt Svenska kyrkans ordning. Begravningsgudstjänsten blir därför avgiftsfri för de kyrkotillhöriga. Detta gäller även om man väljer att ha begravningsgudstjänsten i annan församling än i hemförsamlingen.

Begravningsombud

När en församling är huvudman för begravningsverksamheten skall Länsstyrelsen förordna ett eller flera ombud att granska hur församlingen tar till vara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan. (Begravningslagen 10 kap. 1 §)

Ombudets uppgift är att föra de icke församlingstillhörigas talan i församlingen. Ombudet skall därför få tillgång till samtliga handlingar som avser begravningsverksamheten och kontrollera hur inbetalda avgifter används. Avgifterna från personer som inte tillhör Svenska kyrkan skall nämligen oavkortat bekosta begravningsverksamheten.

Begravningsombud för Övertorneå församling är:

Ove Henriksson , Boheden 13, 956 93 ÖVERKALIX, 0926-410 23, 070-5619943,

Detta får Du göra själv:
 • Ordna med svepning/svepdräkt
 • Använda eget bårtäcke, dekorera kistan
 • Bära och transportera kistan
 • Hjälpa till i kyrka, kapell eller ceremonilokal
 • Ta med "egen jord" till mullpåkastning vid begravningsgudstjänst

Detta får Du också göra själv –
men tala först med församlingen eller kyrkogårdsförvaltningen :

 • Tillverka och välja kista och urna Lägga saker i kistan eller urnan
 • Välja musik och sång, musiker och sångare
 • Spela själv i kyrka, kapell eller ceremonilokal
 • Gravsätta, på vissa villkor efter tillstånd själv strö askan i hav eller i natur
 • Gravsätta, själv sänka kistan eller urnan
 • Tillverka och välja gravsten, gravanordning

Detta får Du inte göra själv:

 • Öppna grav på allmän begravningsplats
 • Gravsätta i familjegrav utan tillstånd från gravrättsinnehavaren
 • Kremering
 • Själv gräva ner eller strö askan i minneslunden
 • Flytta kista eller urna efter gravsättning mellan gravplatser eller en urna från en grav till minneslund.

Vill Du söka mer information om Begravningslagen finns sådan på internetadressen:

www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare

Informationen på denna sida är hämtad från skriften "Begravningsavgift – vad är det?" som är framtagen av Svenska kyrkans Församlingsförbund, S:t Eriksgatan 63, 112 34 Stockholm, varifrån Du kan beställa skriften.

Du kan också beställa skriften hos Din församling eller kyrkogårdsförvaltning.