• Särkilax Kapell
 • Övertorneå Kyrka
 • Hietaniemi Kyrka
 • Juoksengi Kyrka
 • Svansteins Kyrka
 • Pello Församlingshem
 • Övertorneå Församlingsgård
 • Altaret i Övertorneå Kyrka
 • Orgeln i Övertorneå Kyrka
 • Spelbordet i Övertorneå kyrka

Församlingens begravningsverksamhet regleras av en BEGRAVNINGSLAG. 
Den har nummer 1990:1144.

I januari 2000 infördes en del nyheter i begravningslagen beroende på det ändrade förhållandet mellan Svenska kyrkan och staten. Begravningsavgift är en av nyheterna. Det är ett nytt ord och ett nytt begrepp som angår alla folkbokförda i Sverige. Vi betalar begravningsavgift från och med 1 januari 2000.

Begravningsavgiften beräknas på din kommunalt beskattningsbara inkomst och fastställs av din församling.

Vad får vi för begravningsavgiften? 
Så här står det i Begravningslagen 9 kap. 6 §.

Tjänster som ingår i begravningsavgiften:

För den som vid dödsfallet var folkbokförd inom en huvudmans förvaltningsområde skall huvudmannen utan kostnad för dödsboet tillhandahålla

 • gravplats eller motsvarande på allmän begravningsplats under en tid av 25 år,
 • gravsättning inklusive gravöppning, återfyllning och iordningställande av en öppnad grav,
 • transporter från det att huvudmannen övertagit ansvaret för stoftet till dess att gravsättning har skett, med undantag av transport för gravsättning utanför huvudmannens område, om inte transporten beror på ett avtal om tillhandahållande av särskilda gravplatser,
 • kremering,
 • lokal för förvaring och visning av stoftet, samt
 • lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler .

När måste gravsättning ske?

Stoftet efter en avliden skall kremeras eller gravsättas snarast möjligt och senast en månad efter dödsfallet. (Begravningslagen 5 kap. 10 §)

Begravningsgudstjänst

Den som tillhör Svenska kyrkan betalar utöver sin begravningsavgift också en kyrkoavgift. I denna ingår rätt till begravningsgudstjänst enligt Svenska kyrkans ordning. Begravningsgudstjänsten blir därför avgiftsfri för de kyrkotillhöriga. Detta gäller även om man väljer att ha begravningsgudstjänsten i annan församling än i hemförsamlingen.

Begravningsombud

När en församling är huvudman för begravningsverksamheten skall Länsstyrelsen förordna ett eller flera ombud att granska hur församlingen tar till vara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan. (Begravningslagen 10 kap. 1 §)

Ombudets uppgift är att föra de icke församlingstillhörigas talan i församlingen. Ombudet skall därför få tillgång till samtliga handlingar som avser begravningsverksamheten och kontrollera hur inbetalda avgifter används. Avgifterna från personer som inte tillhör Svenska kyrkan skall nämligen oavkortat bekosta begravningsverksamheten.

Begravningsombud för Övertorneå församling är:

Ove Henriksson , Boheden 13, 956 93 ÖVERKALIX, 0926-410 23, 070-5619943,

Detta får Du göra själv:
 • Ordna med svepning/svepdräkt
 • Använda eget bårtäcke, dekorera kistan
 • Bära och transportera kistan
 • Hjälpa till i kyrka, kapell eller ceremonilokal
 • Ta med "egen jord" till mullpåkastning vid begravningsgudstjänst

Detta får Du också göra själv –
men tala först med församlingen eller kyrkogårdsförvaltningen :

 • Tillverka och välja kista och urna Lägga saker i kistan eller urnan
 • Välja musik och sång, musiker och sångare
 • Spela själv i kyrka, kapell eller ceremonilokal
 • Gravsätta, på vissa villkor efter tillstånd själv strö askan i hav eller i natur
 • Gravsätta, själv sänka kistan eller urnan
 • Tillverka och välja gravsten, gravanordning

Detta får Du inte göra själv:

 • Öppna grav på allmän begravningsplats
 • Gravsätta i familjegrav utan tillstånd från gravrättsinnehavaren
 • Kremering
 • Själv gräva ner eller strö askan i minneslunden
 • Flytta kista eller urna efter gravsättning mellan gravplatser eller en urna från en grav till minneslund.

Vill Du söka mer information om Begravningslagen finns sådan på internetadressen:

www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare

Informationen på denna sida är hämtad från skriften "Begravningsavgift – vad är det?" som är framtagen av Svenska kyrkans Församlingsförbund, S:t Eriksgatan 63, 112 34 Stockholm, varifrån Du kan beställa skriften.

Du kan också beställa skriften hos Din församling eller kyrkogårdsförvaltning.

Övertorneå församling är en typisk glesbygdsförsamling där andelen äldre människor är större än genomsnittet i övrigt i Svenska kyrkan. Detta medför att begravningsfrekvensen är något större än genomsnittet.

 

Begravningsgudstjänst i Övertorneå församling

Välkommen att fira begravningsgudstjänst i Övertorneå församling. En av de viktigaste händelserna i familjen. För att allt förhoppningsvis ska bli till det bästa lämnar vi här lite information om vad begravningsgudstjänsten innebär och vad som gäller både form, innehåll och en del praktiskt.

 

Ordning för begravningsgudstjänst:

Ordningen för begravningsgudstjänst finns i psalmboken (nästan längst bak). Där kan man läsa vad som ingår och vad det handlar om. Med asterisk (*) anges moment under vilka församlingen står upp. En enkel uppställning kan se ut så här:

 

Inledningsmusik (Orgelmusik)
(Eventuell extra instrumentalmusik eller sång)
Inledning
Psalm
Griftetal
Bön
*Överlåtelsen
Bibelläsning
Psalm
Begravningsbön
Herrens bön
Avslutning
Avslutning A (Avskedet sker på kyrkogården):
Välsignelsen
Psalm
(Eventuell extra instrumentalmusik eller sång) 
Avslutningsmusik eller Psalm 297
Gravsättning
Slutbön
Psalm
Sändningsord
Avslutning B (Avskedet sker i kyrkan):
Psalm
Avskedstagande
Slutbön
Välsignelsen
Avslutningsmusik eller Psalm 297

 

Program:

Om ni väljer att göra ett eget program utgör ovanstående punkter grunden för programmet och kan utökas med önskade texter ur psalmbokens ordning för begravningsgudstjänst. En enkel variant är att bara ange sidnumret i psalmboken för gudstjänstordningen. Det bör kanske påpekas att ett särskilt program inte är nödvändigt. Psalmbokens ordning finns alltid tillgänglig och räcker.

 

Musiken i begravningsgudstjänsten:

 • Vanligtvis inleds och avslutas gudstjänsten med orgelmusik. Alternativt en stunds stilla orgelmusik innan gudstjänsten. Enligt en gammal tradition i vår församling brukar gudstjänsten avslutas med psalm 297, "Härlig är jorden", i stället för orgelmusik.
 • All musik som finns på CD-skivor och internet är inte med automatik tillgänglig eller möjlig och lämplig för våra kyrkor och deras akustik. Det är möjligt att, i kontakt med berörd kyrkomusiker, prata igenom lämplig repertoar.
 • Om inga särskilda önskemål finns väljer kyrkomusikern ut några passande orgelstycken.
 • Om sorgehuset eventuellt önskar sång och musik utöver in- och utgångsmusiken, placeras denna enligt ordningen före första och efter sista psalmen. Sorgehuset eller begravningsbyrån ansvarar för solist och ackompanjatör till dessa. Extra sånginslag förutsätts ansluta väl till gudstjänstens innehåll och form (texter och böner).

Vi tillämpar inte CD-musik i gudstjänsten (musik spelad via CD-spelare)

 

Övrigt:

Tid behövs före och efter för alla gudstjänster. Kanske vill någon musiker eller textläsare öva. Musikaliska inslag utöver ingångs- och utgångsmusik bör begränsas. Tänk på att det kan vara svårt att öva samma dag och att lämplig tid för övning bokas via kansliet. Önskemål om mikrofon/er notställ m m lämnas i god tid till tjänstgörande vaktmästare.

 

Kontakt:

Övertorneå församlings kansli: 0927–798 80

Vi vill på allt sätt bidra till en fin och minnesvärd gudstjänst och önskar all tröst och välsignelse.

Än en gång välkommen hälsar
Tjänstgörande personal i Övertorneå församling.

 

Gravskösel:

Övertorneå församling har genom Kyrkorådets beslut 2014 upphört med skötsel av gravvårdar. Ni som avser anlita någon för skötseln, är fria att välja den ni önskar. Till församlingens kännedom har kommit att bland annat dessa personer/företag är tillgängliga att kontaktas för ändamålet:

 • Roland Hedlund, 070-604 21 88
 • Knut Omark, 070-212 41 61
 • Lennart Mansikka, 070-609 03 96
 • AB Arctic Garden, 0927-106 00

Kyrkorådet
Kent Alanentalo/ordförande

Kvalitetssäkring av begravningsverksamheten (PDF-fil)
Taxa fondgravar 2010 (PDF-fil)
Begravningslagen